021-88404088

میکرونیدلینگمیکرونیدلینگ که به درمان تحریک کلاژن سازی نیز معروف است، روش تحریک مکانیکال جهت ترمیم آسیب های ساختاری پوست است که منجر به بازسازی بافت آسیب دیده و تغییر یافته می گردد.
 هدف این درمان بهبود ظاهر و عملکرد پوست می باشد.
طی فرآیند میکرونیدلینگ، با استفاده از سوزن های بسیار ریز، میلیون ها میکروکانال در اپیدرم و درم ایجاد می گردد.
وارد کردن سوزن ها به داخل پوست باعث افزایش انتشار فاکتورهای رشد از فیبروبلاست ها ، پلاکت های خونی و بهبود عملکرد فاکتورهای رشد می گردد.
این فرآیند منجر به افزایش تولید کلاژن و الاستین توسط فیبرو بلاست ها می شود. کراتینوسیت ها نیز به محل نیدلینگ در اپیدرم منتقل شده و در آنجا تکثیر می شوند و در نتیجه باعث افزایش ضخامت اپیدرم  میگردند.